Điều kiện mở nhóm trẻ hoặc trường mầm non tư thục

Mở nhóm trẻ, mở trường mầm non tư thục thì chủ nhóm trẻ, chủ trường cần những điều kiện gì? 

Căn cứ vào Thông tư số 13/2018/TTBGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2018 sửa đổi, bổ sung điều 14 quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo thông tư 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 18 tháng 06 năm 2018 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

👉 Yêu cầu đối với nhóm trẻ
+ Cơ cấu, tổ chức bao gồm: chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lp tư thục; tổ trưởng chuyên môn; giáo viên, nhân viên và các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.
Trong đó:
✔️ Chủ nhóm trẻ: có bằng tốt nghiệp THPT trở lên + chứng chỉ quản lý giáo dục mầm non
✔️ Tổ trưởng chuyên môn: bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên
(Trường hợp chủ nhóm trẻ đáp ứng được yêu cầu của tổ trưởng chuyên môn thì có thể kiêm nhiệm luôn chức vụ này)
✔️ 
Số trẻ em trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục không quá 70 (bảy mươi) trẻ.

👉 Yêu cầu đối với trường mầm non tư thục
Cơ cấu tổ chức nhà trường, nhà trẻ tư thục

Nhà trường, nhà trẻ tư thục có cơ cấu tổ chức đảm bảo các yêu cầu về cơ cấu tổ chức quy định tại Điều lệ trường mầm non và phù hợp với điều kiện, quy mô của trường, bao gồm:
1. Hội đồng quản trị (nếu có);
2. Ban kiểm soát;
3. Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng;
4. Tổ chuyên môn;
5. Tổ văn phòng;
6. Tổ chức đoàn thể;
7. Các nhóm, lớp.
Trong đó:
✔️ Chủ trường: Có bằng trung cấp chuyên nghiệp trở lên + Chứng chỉ Quản lý giáo dục mầm non
✔️ Hiệu trưởng: Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên + Chứng chỉ Quản lý giáo dục mầm non
(Trường hợp chủ trường đáp ứng được yêu cầu của Hiệu trưởng thì có thể kiêm nhiệm luôn chức vụ này)